Víte že...

14.7.2014

Víte že…….složkou zastavovače krvácení AkutolTM Stop sprej je aktivní látka, která absorbuje krev a vytváří hydrogel? K zastavení krvácení dojde na základě reakce mezi sodnými ionty krve a vápenatými ionty těla aktivní látky.

Víte že…….složkou regeneračního obvazu AkutolTM Stopjodin sprej je látka, která vytváří nad poraněním regenerační obvaz a desinfi kuje vzniklé výpotky?

Víte že……. ochranný plastický obvaz AkutolTM sprej po nanesení do 2 minut zasychá a vytváří vrstvu, která uzavírá poranění před zevním prostředím, ale nezabraňuje jeho dýchání?

Víte že…… ochranný plastický obvaz AkutolTM sprej je ve vodě nerozpustný a je vhodný pro práci ve vlhku nebo v znečištěném prostředí?

Víte že…….je důležité aplikovat pouze jednu vrstvu ochranného plastického obvazu AkutolTM spray? Nástřik více vrstev zhorší přirozené dýchání rány a zpomalí proces regenerace.

Komentáře

Sean: Mile1 Jitko, většino 15.9.2014
Mile1 Jitko, většinou lidem raded pre1vě ti, co si mnoha nemocemi prošli a sami se uzlravidi.Uzdravenfdch z rakoviny předrodned cestou jsou obrovske1 kvanta- a procento faspěšnosti je mnohem většed, než z nemocnic- tam je to tušedm -že 30% lided přežije vedce než 10 let po komerčned le9čbě rakoviny-No, to nened nic moc.Je1 osobně naopak nezne1m člověka, kterfd se le9čil na rakovinu v nemocnici a přežil vedce než 5 let.Zato zne1m mnoho lided, kteřed nezměnili stravu, odevzdali se le9kařům a už nežijed- a některe9 z nich jsem jako velke1 školačka vodila do školy, když byli maled a neuměli sami přejedt hlavned silnici. Zne1m jen jednoho člověk, kterfd se dožil po amputaci prsu deseti let- a me1 opět recidivu v druhe9m prsu. Jinak život te9to ženy nic moc, nohy tluste9 jako slon- protože ji le9kaři sebrali uzliny a vznikla obrovske1 nerovnove1ha v těle, tato žena je bez vtahu a celfd život trped.A tato žena je tak hluboce ponořene1 do svfdch paradigmat a svou nemoced předmo žije.Proto bych bfdt Ve1mi si nejdředve informace she1něla- ne přes komerčned zdroje, než budu pse1t takove9to věci.Jinak vzhledem k tomu, že rakovina v těle vznike1 desetileted, mnoho lided, kteřed se faplně uzlravidi z různfdch zdravotnedch neduhů zdravou stravou (stejně jako je1), uzlravidi se i z ne1dorů v těle, ktere9 tam mohli medt z komerčned stravy.A většinou měli sama vedm podle oriente1lned diagnostiky, že jsme měla medsta, kde by časem mohla propuknout rakovina- a tyto znaky během stravove1ned se živou stravou zmizely.Pokud však budete pohrdat oriente1lned diagnostikou, věřte, že me1 mnohem přesnějšed určove1ned diagnf3zy, než nejmodernějšed předstroje v nemocnicedch. Rakovina je jinak velice jednoduše le9čitelne1 a rozhodně nepatřed mezi nejtěžšed nemoci - definitivně se ale vyle9čed pouze změnou stravy a změnou myšlened avšak hlede1ned pomoci u druhfdch a ne sama u sebe, nened změna myšlened.Naše tělo se umed ze všech nemoced uzdravit samo- bez zhoubnfdch ze1sahů.Stejně tak, ne všechna rakovina je rakovina- z 50% procent jsou to zapouzdřened parazite9.Takže věředm, že když někdo jedl knedlo, vepřo, zelo a pak chodil k le9čiteli pouze pro bylinne9 tinktury nebo pro jeho energii, pak mohl klidně zemředt.Rakovina po ne1s chce změnu životnedho stylu- ne lenošstved a vycuce1ve1ned jinfdch lided.Je1 nezne1m tedy že1dne9ho člověk, kterfd by se pomoced le9kařů doopravdy uzdravil- ani z rakoviny ani z jinfdch nemoced.Zato můžu vyjmenovat celou ške1lu lided- včetně samotnfdch le9kařů a zdravotnedch sester, kteřed na rakovinu zemřeli a někteřed do roka, co se nechali le9čit.No, někteřed le9kaři si z hrůzy z le9čened rakoviny komerčned cestou raději berou život!!(Zrovna třeba nede1vno, špičkovfd, mladfd le9kař raději skočil do propasti)Pročpak to dělajed?Že by snad věděli něco vedce, než běžned pacienti?A zrovna před 3 tfddny jsem měla na telefonu dceru mlade9 paned, ktere1 měla rakovinu žaludku- žaludek ji sebrali celfd(jestli něco- pak tohle nepochopedm), paned se ulevilo a jedla vše- včetně masa, co před tedm. Po asi roce se ji znovu přitedžilo a dnes je ve stavu, že nemůže vůbec jedst (takže rychle hubne) musedm uznat, skvěle1 le9čba. Přeji Ve1m tedy, aby Ve1m to nadšened a arogance velmi dlouho vydrželo. A ZDE špičkovfd film o potravine1ch a o prave9 předčině rakoviny a jejedm le9čened:Doporučuji, pak už nebudete pse1t, že se lide9 uzdravujed le9kařskfdmi metodami ale ne zdravou stravou. Je tam take9 kre1sně popse1no, jak se manipuuje se statistikami, aby to vypadalo, že se z rakoviny le9kařskfdmi metodami uzdravuje hodně lided. Umře-li tedy pacient po pěti letech le9čby, je zařazen do statistiky vyle9čen z rakoviny . Ve filmu vystupujed le9kaři, vědci a jsou tak ne1zorne9 uke1zky le9čened velmi extre9mnedch ne1dorů.A ZDE dalšed špičkove1 předne1ška le9kaře, ktere9 vysvětluje, co rakovina doopravdy je- tedm staved na hlavu dnešned znalosti le9kařů a komerčned le9čened.Opravdu Ve1m toto doporučuji: Ale je pravda, že toto v televizi a v novine1ch neuvidedte.

Vložit komentář